Graphic AdS Mobile - CPM

Graphic Ads Mobile

Đơn giá VNĐ/CPM, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

STT Vị trí Kích thước Dung lượng CPM Demo vị trí banner
Trang chủ Trang trong Trang
chủ
Trang
chuyên
mục
Trang
bài
viết
1   Pre-Article

320x640(*)

200kb - 80,000 - XEM
2   Top Expandable

320x100 (**)

320x320 (*****)

200kb - 30,000 - XEM
3   Top 320x160 (***) 200kb

25,000

20,000

XEM XEM XEM
4   Onpage 300x250 200kb

-

20,000

5   Inpage 1 320x640 (*) 200kb - 50,000
6   Inpage 2 320x640 (*) 200kb - 40,000
7   Trung tâm 1 300x250 (****) 200kb

20,000

10,000

300x375 (******) 200kb

30,000

20,000

8  Trung tâm 2 300x250 (****) 200kb 15,000 8,000
300x375 (******) 200kb 20,000 15,000
9   Sticky

320x85

200kb - 45,000 - XEM
10   Overlay Cards (NEW)

320x180

200kb - 65,000 - XEM
11   Twin Inpage (NEW) 320x640 200kb - 75,000 - XEM

 

(*) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x1280 (đối với banner do 24h xử lý).

(**) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x200 (đối với banner do 24h xử lý).

(***) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x320 (đối với banner do 24h xử lý)

(****) Kích thước hiển thị tốt nhất: 600x500 (đối với banner do 24h xử lý).

(*****) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x640 (đối với banner do 24h xử lý)

(******) Kích thước hiển thị tốt nhất: 600x750 (đối với banner do 24h xử lý)

(*) Quy định về TVC:  Xem tại đây

(**) Quy định về Slider:  Xem tại đây

 

In-image Mobile

 

Đơn giá VNĐ/CPM, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu (chưa gồm VAT)

STT Format Kích thước Dung lượng CPM Demo Ghi chú
1   In-image Basic 440x85 300 KB 30.000

 

XEM

 

Hỗ trợ ảnh thường (jpg), ảnh động dạng (gif), html5

Không áp dụng TVC

2   In-image Takeover

Banner nhỏ: 440x85

Banner lớn: 440x315

300 KB 40.000 XEM
3   In-image Expandable

Banner nhỏ: 440x85

Banner lớn: 440x440 

300KB 40.000 XEM

Demo Sản Phẩm

Nâng tầm giá trị thương hiệu
cùng các giải pháp quảng cáo tại
24h

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#