Graphic AdS Mobile - CPM

Graphic Ads Mobile

Đơn giá VNĐ/CPM, chưa bao gồm 10% VAT; Ngân sách mua tối thiểu 10 triệu VNĐ sau chiết khấu

STT Vị trí Kích thước Dung lượng CPM Demo vị trí banner
Trang chủ Trang trong Trang
chủ
Trang
chuyên
mục
Trang
bài
viết
1   Inpage 320x640 (*) 200kb - 40,000 XEM XEM XEM
2   Onpage 300x250 200kb

-

15,000

3   Top nhỏ 320x100 (**) 200kb

18,000

10,000

4   Top lớn 320x160 (***) 200kb

25,000

20,000

5   Trung tâm 1 300x250 (****) 200kb

18,000

10,000

6   Trung tâm 2 300x250 (****) 200kb 15,000 8,000
7   Expandable top

320x100 (**)

320x320 (*****)

200kb - 30,000 - XEM

 

(*) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x1280 (đối với banner do 24h xử lý).

(**) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x200 (đối với banner do 24h xử lý).

(***) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x320 (đối với banner do 24h xử lý)

(****) Kích thước hiển thị tốt nhất: 600x500 (đối với banner do 24h xử lý).

(*****) Kích thước hiển thị tốt nhất: 640x640 (đối với banner do 24h xử lý)


Demo Sản Phẩm

Website tin tức, giải trí tổng hợp hàng đầu Việt Nam!

Liên hệ nhận tư vấn ngay!

#